fbpx

Privatumo Politika

Privatumo politika 

 1. Bendrosios nuostatos

Duomenų valdytojas – happywalls.lt –UAB Reklamanija. Į.k. 302463893, elektroninio pašto adresas – info@happywalls.lt. (toliau – „Bendrovė“).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (toliau – „Duomenų subjektams“), kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis ir produktais arba lankosi Bendrovei priklausančiose interneto svetainėje (happywalls.lt) arba socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram ar kitose), nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudoja.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Duomenų subjektus, kokias teises jie turi.
Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, Duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Šių taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko Bendrovėje esančius asmens duomenis arba vykdydami darbines funkcijas sužino asmens duomenis.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).

 1. Asmens duomenų tvarkymas

1.1. Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai perka produktus, užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis.

1.3. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

1.4. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. 

 1. Duomenų šaltiniai

2.1. Bendrovė tvarko pačių Duomenų subjektų pateiktus duomenis, kai jie naudojasi Bendrovės paslaugomis arba svetaine.

2.2. Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, WIFI, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje.
2.3. Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, sąskaitų išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti. 

 1. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

3.1. elektroninėje parduotuvėje tikslu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, prisijungimo slaptažodis;

3.3. tiesioginės rinkodaros tikslu siunčiant pranešimus sms žinute arba elektroniniu laišku tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris;

3.4. bendrovės klientų lojalumo programų vystymo tikslais, siekiant pasiūlyti Bendrovės/partnerių ar jų interneto puslapio lankytojams galimybę dalyvauti organizuojamuose žaidimuose, loterijose, taip pat siekiant pateikti nuolatiniams lankytojams/klientams specialius pasiūlymus bei suteikti papildomas nuolaidas: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris;

3.5. sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, kvito informacija;

3.6.  prašymų ir atsiliepimų administravimo tikslu tvarkomi duomenys: vardas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

3.7. įdarbinimo Bendrovėje tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, CV;

3.8. Bendrovėje, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų taip pat gali būti tvarkomi ir kiti asmens duomenys.

 1. Duomenų tvarkymo terminas

4.1. Asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

      5. Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

5.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

5.2. Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau nei 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios. 

 1. Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

6.1. Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonėms, užsiimančioms pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

6.2. Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

6.3. Bendrovė gali teikti duomenis teismui arba valstybės institucijoms atsakydami į jų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.
6.4. Duomenys gali būti teikiami ir kitoms šalims, jeigu yra aiškus Duomenų subjekto sutikimas. 

 1. Konfidencialumas ir saugumas

7.1. Bendrovė užtikrina, kad yra įgyvendinamos tinkamos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės įgalioti asmenys arba darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.

7.2. Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Bendrovėje tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai pasirašytinai susipažintų su šiomis Taisyklėmis ir tuo įsipareigotų saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

7.3. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami laikmenas su asmens duomenimis tinkamai ir saugiai bei vengiant nereikalingų kopijų darymo.

7.4. Bendrovės darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima patekti į tas Bendrovės vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptažodį, sudarytą iš ne mažiau kaip 8 simbolių, kurių bent vienas turi būti skaičius. Šiuose kompiuteriuose rekomenduotina apriboti prieigą prie naudojamų duomenų užrakinant programas, turinčias prieigą prie asmens duomenų, po tam tikro neveiklumo laiko.

7.5. Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos kitų kompiuterių vartotojams. Kompiuteriuose rekomenduojama kartą per mėnesį atnaujinti antivirusinę programą.

7.6. Bendrovės interneto svetainė yra parengta taip, jog maksimaliai apribotų galimybes viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms ir paieškos variklių robotams prieiti prie Bendrovėje saugomų asmens duomenų. 

 1. Slapukų naudojimas

8.1. Slapukų naudojimo politika. Informuojame, jog siekdami Jums pasiūlyti visavertes paslaugas Internetinėje parduotuvėje, į Jūsų kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašomi slapukai (angl. „cookies“). Žemiau pateikiama išsami informacija, kas yra slapukas, kaip ir kokie slapukai naudojami Internetinėje parduotuvėje (toliau – tinklalapis), bei kaip Jums slapukų atsisakyti.

8.2. Kas yra slapukas? Slapukas yra nedidelis failas, atsiųstas į kompiuterį (įrenginį), naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Įrašyta informacija gali būti naudojama atpažįstant Jus, kaip ankstesnį tinklalapio naudotoją, renkant tinklalapio lankomumo statistiką. Tai įprasta naršymo interneto tinklalapiuose praktika, kuri leidžia palaikyti interneto tinklalapio funkcionalumą ir palengvina Jums naršymą tinklalapyje, kadangi tinklapis gali atpažinti tam tikrą informaciją apie Jus. Pavyzdžiui tinklalapis gali atsiminti Jūsų ankstesnį apsilankymą, įsiminti prekes, kurias įdėjote į krepšelį, išsaugoti Jūsų krepšelio turinį ir kt. Kitaip tariant slapukas yra reikalingas norint efektyviau užtikrinti teikiamas paslaugas vartotojui bei siekiant suteikti informaciją tinklalapio valdytojui.

8.3. Asmenys, naršantys tinklalapį, gali savanoriškai pasirinkti sutikti su slapukų naudojimu savo naršyklės ar įrenginio nustatymų pagalba.

8.4. Slapukų atsisakymas. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) yra įrašoma, ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus ir turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma bei naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios tinklalapio funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad slapukų blokavimas gali sumažinti tinklalapio našumą ir funkcionalumą. Dėl šios priežasties rekomenduojame, kad paliktumėte slapukų palaikymą įjungtą. Savo duotą sutikimą galima, bet kuriuo metu atšaukti, pakeičiant savo internetinės naršyklės nustatymus, kur galite pasirinkti, kokius slapukus naršyklė atsisiunčia ir ištrinti visus esamus slapukus, kurie yra saugomi naršyklėje ar įrenginyje. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. 

 1. Nuorodos į kitas svetaines

9.1.Vartotojų patogumui ir informacijai Bendrovės svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai. 

 1. Duomenų subjektų teisės

10.1. Duomenų subjektai turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

10.2. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti elektroniniu laišku, adresu info@happywalls.lt ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

10.3. Gavę Jūsų reikalavimą, Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

10.4. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

10.5 Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

10.6 Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 1. Kontaktai

11.1. Su šiais nuostatais ir/ar bendrai su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais:
el. paštu: info@happywalls.lt.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šie nuostatai gali būti peržiūrimi kartą per kalendorinius metus Bendrovės iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Tinklalapyje pateikiant naują privatumo politikos variantą.

12.2.  Privatumo nuostatai ir jų pakeitimai įsigalioja nuo patvirtinimo dienos.

0